ЗДО, Павлівка
Калинівський район, Вінницька область

Статут комунального закладу "Павлівський дошкільний навчальний заклад"

Прийнято загальними зборами                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО      трудового колективу                                                                                                                                      рішенням 6 сесії 7 скликання
Протокол № 1 від 01 вересня 2016 р.                                                                                                          Павлівської сільської ради
                                                                                                                                                                            № 109 від 16.09.2016 р.
                                                                                                                                                                        __________________
                                                                                                                                                                        Віктор Кособуцький
 
 
 
                                                                                                                                                                                       ПОГОДЖЕНО
                                                                                                                                                                                     у відділі освіти
                                                                                                                                                                                    Калинівської 
                                                                                                                                                                              райдержадміністрації
                                                                                                                                                                          _____________________
                                                                                                                                                                          _____________________
 
 
 
 
 
 
Статут
Павлівського дошкільного навчального закладу  
(нова редакція)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 р
 
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1 Павлівський дошкільний навчальний заклад   знаходиться у комунальній власності по вулиці Миру, № 213, села Павлівки   Калинівського району Вінницької області, індекс 22436 . 
1.2. 3асновник дошкільного закладу - Павлівська сільська рада, далі «Засновник», знаходиться за адресою Вінницька область Калинівський район село Павлівка вулиця Миру, № 84 , ідентифікаційний код 04328677.
Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.3. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими чинними нормативними актами та документами, власним статутом.
1.4. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді, оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, духовного та розумового розвитку.
1.5.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного та психічного
здоров'я дітей; формування їх особистості, розвитку творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.6. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, цим Статутом.
1.7. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України « Про дошкільну освіту»;
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
змісту, рівня й обсягу;
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної
бази. 
1.8. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними та фізичними визначаються угодами, що укладені між ними.
1.9. Статут дошкільного навчального закладу та зміни до Статуту підлягають обов’язковому погодженню відділом освіти Калинівської райдержадміністрації.
 
II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
2.1.  У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.
2.2. Групи комплектуються за одновіковими, різновіковими ознаками.
2.3. У дошкільному закладі функціонують 3 групи загального розвитку.
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним ( 10,5 год) перебуванням дітей.
2.5. Наповнюваність груп дітей залежить від потреб територіальної громади та становить:
- ясельний вік – від 20 дітей;
- дошкільний вік - від 25 дітей.
2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється протягом року. 
2.7. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно: ознайомити батьків із Статутом, батькам , або особам, що їх замінюють написати заяву та пред'явити медичну довідку про стан здоров'я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво  про народження дитини (копія), документи для встановлення батьківської плати.
2.8. 3а дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, або осіб, що їх замінюють, а також літній період ( 75 днів ).
2.9. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб що їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування у дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами що їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
2.10. Адміністрація дошкільного закладу зобов'язана письмово повідомити батьків, або осіб ,що їх замінюють про відрахування дитини, не менше як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.
 
                      III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
3.1.Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10.5 годин .Вихідні дні: субота, неділя, святкові. 
3.2.Щоденний графік роботи всіх груп дошкільного закладу:
початок роботи            - 7.30
закінчення роботи закладу   -18.00
 
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
 4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня  до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі  проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 
4.3. План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником навчального закладу й погоджується з районним відділом освіти Калинівської райдержадміністрації. 4.4.Удошкільному закладі мова навчання та виховання - українська. 
4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за освітньою програмою виховання та навчання дітей , розробленою відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.
4.6.Дошкільний заклад організовує освітній процес за загально-гуманітарним   напрямком.
4.7. Перевід дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється 1 вересня поточного року.
4.8. Новостворені групи оформляються наказом керівника, записується кількість дітей і хто працює з групою на 1 вересня поточного року.
 
V. 0РГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ
 
5.1 Забезпечення продуктами харчування здійснюється централізовано організацією ,що постачає продукти відповідно до санітарно-гігієнічних правил у норм. 
5.2.У дитячому закладі встановлено:
- триразове харчування
- на оздоровчий період з 01. 06. по 31.08. - чотириразове.
5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі ,санітарним станом харчоблоку, правильністю збереження термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру та керівника дошкільного закладу.
5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі, установленому Засновником, відповідно чинного законодавства.
5.5. Рішення про надання батькам, або особам які їх замінюють, пільги на плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі приймає Засновник, відповідно чинного законодавства.
     5.7. Плата  за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі вноситься щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.
5.8. Батьки сплачують  лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала заклад (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з батьків не справляється.
 
VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
 
6.1 Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється штатним 
середнім медичним працівником дошкільного закладу та лікарями місцевої амбулаторії.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у т.ч.
проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я,
фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання,
загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил,
режимом та якістю харчування. Контролює проходження медичного
огляду працівниками дошкільного навчального закладу.
6.3. Дошкільний заклад забезпечує приміщенням й належними умовами
для роботи медичного персоналу та проведення лікувально -
профілактичних заходів; проведення профілактичних щеплень згідно з
календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до
госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі
показань та інформування про це батьків або осіб, які їх заміщають).
 
VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
7.1 .Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:
діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх заміняють, фізичні особи , які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, запис в трудову книжку, грошова
винагорода.
7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації ,що завдає
шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її
гідності;
- здоровий спосіб життя.
7.4.Права батьків, або осіб, які їх замінюють:
-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та
зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах
і суді.
Зобов'язані батьки , або особи, які їх замінюють:
- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному
закладі у встановленому порядку;
своєчасно повідомляти  дошкільний заклад про можливість відсутності, або хвороби дитини; стежити за станом здоров'я дитини;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки, обслуговуючий персонал з відповідною кваліфікацією.
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку. 
7.7. Педагогічні працівники мають право :
- на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
- брати участь у роботі органів на підвищення кваліфікації, участь у
методичних об'єднаннях нарадах тощо;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу ;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об'єднань
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- на захист професійної честі та власної гідності;
- інші права ,що не суперечать законодавству України.
7.8.Педагогічні працівники зобов'язані:
- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,
поважати гідність дитини та її батьків;
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм
експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та
психологічного насильства;
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах пов'язаних з
підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності,
загальнополітичної культури;
- виконувати накази керівництва; інші обов'язки, що не суперечать
законодавству України.
7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.
7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за
збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із
законодавством.
7.11. Працівники дошкільного закладу  проходять періодичні безоплатні медичні огляди, які проводяться 2 рази на рік.
7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу  підлягають атестації,
яка здійснюється, як правило один раз на 5 років відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України,
затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.13. Навантаження педагогічних працівників на тиждень: 
вихователя групи загального типу – 30 годин
музичного керівника – 24 години
7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,
правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують
посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за
результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з
роботи відповідно до чинного законодавства.
 
                           VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
 
8.1.Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником -
Павлівською сільською  радою. 
8.2.Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий , який призначається і звільняється з посади відділом освіти Калинівської райдержадміністрації  з дотриманням чинного законодавства. 
      Керівник дошкільного закладу :
- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти визначених
Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня
дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших
органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та
фізичними особами;
        - розпоряджається в установленому порядку майном, коштами
дошкільного закладу; відповідає за додержання фінансової
дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного
закладу;
- видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
- затверджує штатний розпис за погодженням із засновником
дошкільного закладу та районним відділом освіти;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування
дітей;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних ,протипожежних норм і
правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і
працівників;
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів
розвитку виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним
особливостям, здібностям і потребам;
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує
творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
- організовує різні форми співпраці з батьками, або особами, які їх
замінюють;
- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і
фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу
на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.
8.3.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи ,які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
Педагогічна рада закладу:
- розглядає  питання  навчально-виховного  процесу  в  дошкільному
закладі та приймає відповідні рішення;
- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації  педагогічних
працівників ,розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень
науки, передового педагогічного досвіду;
- приймає    рішення    з    інших    питань    професійної    діяльності
педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить   4 на рік.
8.4.  Органом  громадського  самоврядування  закладу  є  загальні  збори колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори:
- приймають Статут, зміни і доповнення;
- обирають    раду    дошкільного    закладу,    її    членів    і    голову,
встановлюють терміни її повноваження;
- заслуховують    звіт керівника закладу, голови ради дошкільного
закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово -
господарської діяльності дошкільного закладу;
- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку.
 
IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
9.1 Дошкільний заклад розташований на ділянці, площею 0,3016 га,  де розташовані будівля дитячого садка, спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі.
 
 
X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ
 
10.1 Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти :
     -   засновника;
     -   відповідних бюджетів у розмірі , передбаченому нормативами     
         фінансування;                
- батьків або осіб які їх замінюють;
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб
та інші надходження не заборонені чинним законодавством.
10.2.Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:
- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних
осіб;
- здавати в оренду приміщення, споруди обладнання юридичним та
фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із
законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі   визначається  законодавством,  нормативно  - правовими  актами Міністерства  освіти   і   науки   України   та   інших  центральних   органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.
За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється бухгалтером дошкільного закладу через бухгалтерію Павлівської сільської ради.
 
 
 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
11.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку встановленому Міністерством Освіти і науки України. 
11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог, щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Калинівської райдержадміністрації. 
11.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.
 
 
XII.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
 12.1. Реорганізація    і   ліквідація   дошкільного навчального закладу здійснюються  згідно чинного законодавства.
12.2. Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального  закладу   допускається   лише   за   згодою територіальної громади (загальних зборів) села або на підставі результатів місцевого референдуму. 
 12.3. Засновник  дошкільного навчального закладу не має права  безпідставно  ліквідувати  його, зменшувати  в  ньому  площу  території,  кількість  груп,  а також  здавати в оренду приміщення (будівлі).
  12.4.  Вивільнені   приміщення    ліквідованого      дошкільного   навчального   закладу  використовуються виключно для роботи з дітьми. 
   12.5.  Майно, яке є   комунальною  власністю  (земельні ділянки,   будівлі,   споруди,   обладнання  тощо),  придбання  чи відокремлення якого  призначене  для  здобуття  дітьми  дошкільної освіти, використовується виключно із зазначеною метою. 
 
 
 
 
 
 
 
Голова села                                Віктор Кособуцький
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логін: *

Пароль: *